Zpět na hlavní stránku LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

  1. Smíte používat tento program bez jakéhokoliv omezení. Toto používání je bezúplatné.
  2. Smíte rozmnožovat a šířit kompletní kopii tohoto programu tak, jak jste ji obdrželi. Toto šíření je bezúplatné. Za fyzický akt přenesení kopie programu můžete žádat poplatek.
  3. Žádné modifikace tohoto programu nejsou povoleny.
  4. Vzhledem k bezplatnému poskytnutí licence k tomuto programu se na něj NEVZTAHUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA, a to v míře povolené zákonem. Tento program je poskytován "tak, jak je", bez záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné nebo vyplývající, včetně, ale nikoli jen, záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Pokud jde o kvalitu a výkonnost programu, leží veškeré riziko na vás. V žádném případě, s výjimkou toho, když to vyžaduje platný zákon, vám nebude žádný z držitelů autorských práv odpovědný za škody, včetně všech obecných, speciálních, nahodilých nebo následných škod vyplývajících z užívání anebo neschopnosti užívat programu (včetně ale nikoli jen, ztráty nebo zkreslení dat, nebo trvalých škod způsobených vám nebo třetím stranám, nebo selhání funkce programu v součinnosti s jinými programy), a to i v případě, že takový držitel autorských práv nebo jiná strana byli upozorněni na možnost takových škod.
  5. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena nositeli autorských práv.
  6. Platnost této licence není omezena územím České republiky.
  7. Instalací a použitím tohoto programu souhlasíte s těmito licenčními podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepokračujte v instalaci nebo tento program odinstalujte.

Copyright © 2001 Jiří Osoba, osoba@email.cz